Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Intézményünk

Intézményünk 2013. január 1-jével állami fenntartásba került: fenntartó a Szigetvári Tankerületi Központ. A Sásdi ÁMK-ból ekkor vált ki az általános iskola, a pedagógiai szakszolgálat és a zeneiskola. 2013 nyarán további átszervezéssel elkerült tőlünk a pedagógiai szakszolgálat. A szerkezeti átalakulás után intézményünk új neve Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lett. A művészeti oktatást vállaló zeneiskola 2015 szeptemberében önálló intézmény lett.

Iskolánk neve a 2015/2016-os tanévtől: Sásdi Általános Iskola.

A város és városkörnyék lakóinak továbbra is biztosítjuk iskolánkban a német nemzetiségi oktatás, valamint első osztálytól választható az emelt szintű testnevelés. A 2012/13-as tanévben bevezetésre került 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés.

Folytatjuk a kompetenciaalapú oktatást, amelynek keretein belül képességeik szerint foglalkozunk a ránk bízott gyerekekkel. Fontosnak tartjuk a felzárkóztatást, és a jó képességű tanulók tehetségfejlesztését.

Büszkék vagyunk elért tantárgyi- és sporteredményeinkre, nagyszerű kórusunkra, kiváló könyvtári programjainkra.

Hisszük, és valljuk, hogy csak akkor tudunk megfelelni a társadalmi elvárásoknak, ha kellően nyitottak vagyunk a változásokra, akarunk és tudunk megújulni gondolkodásmódunkban és pedagógiai módszereinkben, és ha a legfőbb érték számunkra a gyermek.

Mindezen gondolatok jegyében, kérem, ismerkedjen meg intézményünkkel, kísérje figyelemmel programjainkat.

AMIT KÍNÁLUNK:

Iskolaotthonos/egész napos oktatást az 1-2. évfolyamon.
Délutáni napközis foglalkozásokat a 3-4. évfolyamon.
Tanulószobát a bejáró felsős tanulók számára.
Nemzetiségi német nyelv oktatását az 1. évfolyamtól.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását.
Többféle szakkört: magyar és német tánc, rajz, énekkar, informatika, angol és német nyelvi, atlétika, foci, mese.
Felkészítő foglalkozásokat középiskolai továbbtanuláshoz: magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból.
Fejlesztő foglalkozásokat a gyengébben haladóknak.
A művészeti tárgyak közül kiemelt szerepet szánunk a rajz- és énektanításnak.
Tanulmányi – és sportversenyekre, rajzpályázatokra való felkészítést és versenyeztetést.
Tanulóink munkáját segítő 12.000 kötetes könyvtárat internetes hozzáféréssel.
Szabadidős programokat: nyári táborokat, erdei iskolát, osztálykirándulásokat, színház-mozilátogatásokat.
Ünnepi hagyományőrző programokat: megemlékezéseket nemzeti ünnepeinken, Márton-napi felvonulást, karácsonyi hangversenyt, farsangi bált, játszóházakat.

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK:

Tanulóink évek óta eredményesen szerepelnek országos szintű tanulmányi és rajzversenyeken.
Arany minősítésű énekkarunkra.
Tánccsoportjaink sikeres bemutatóira.
Továbbtanuló diákjaink felvételi eredményeire.


 

ISKOLÁNK 212 ÉVES MÚLTRA TEKINT VISSZA:

1796: ekkor szentelték fel a sásdi római katolikus templomot és vele együtt az elemi népiskolát.

1810: új iskolát építettek, mely vályogból készült, nádfedeles egy tantermes épület volt.

1852: két tanterem épült 120 diák hatosztályos oktatásához, mert az előző épület leégett.

1880: földrengés tette használhatatlanná az épületet.

Iskolánk jelenlegi épületegyüttese 1907-től fokozatosan épült. Minden része magán hordozza a kor igényeit, építészeti szokásait, a demográfia alakulását, sőt az ország gazdasági, társadalmi állapotát is.

1907: ekkor épült fel az iskola udvarában álló régi épület, két tanteremmel, amelyet 1942-től a 7. osztály bevezetésével egy harmadik tanteremmel bővítettek. Jelenleg a pedagógiai szakszolgálat, technika műhely, háztartási ismeretek tanítására alkalmas helyiség és gyakorló konyha működik benne.

1955: elkészült az egyemeletes épület, melyben felnőttoktatás, iparostanuló-képzés és zeneoktatás is folyt. Ebben az időben 4 alsós, 8 felsős és 1 napközis csoport működött a központi iskolában 20 nevelővel.  Napjainkban az emeleten folyik az iskolaotthonos oktatás. A földszinten alsós tantermek, napközi otthonos csoportok és a büfé található.

1965: 74 tanulóval indult a diákotthon

1971: a kétemeletes, lapos tetős épület átadására került sor. Ebben felsős osztályok, 255 m2-es tornaterem, orvosi szoba, könyvtár, fizika-kémia előadó, tanári szoba, fotó-, úttörő-, klubhelyiség kaptak helyet. Itt működött a matematika-, gyógypedagógia-, és zenetagozat, majd 1978-tól német nyelvoktatás folyt.

1991: elkészült a legújabb szárny. Benne nyolc újabb tanterem, biológia előadóterem, művészeti szaktanterem, stúdió, aula került kialakításra. Az aula a város kulturális és társadalmi rendezvényeinek is helyet ad.